معرفت

معرفت در گرانیست که به هرکس ندهندش پر طاووس قشنگ است به کرکس ندهندش

آبان 89
1 پست